Welcome!   [ Register  |  Log in ]
       
Visitors:  1,570,336
Tiếng Việt

Kinh Phật

Tụng kinh là để nhớ lời Phật dạy và giúp tâm không xao động.